1-phenyl-3-propyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one

1-phenyl-3-propyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one