2-chloro-4-methoxy-6-phenoxy-1,3,5-triazine

2-chloro-4-methoxy-6-phenoxy-1,3,5-triazine