4-(2,7-Dimethoxy-1-naphthyl)-2-methylbutan-2-ol

4-(2,7-Dimethoxy-1-naphthyl)-2-methylbutan-2-ol