3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-4-(1-oxobutyl)-2-phenyl-

3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-4-(1-oxobutyl)-2-phenyl-