2,4-DIHYDRO-5-METHYL-2-PHENYL-4-PROPIONYL-3H-PYRAZOL-3-ONE

2,4-DIHYDRO-5-METHYL-2-PHENYL-4-PROPIONYL-3H-PYRAZOL-3-ONE