Fluoromethyldiphenylsilane

Fluoromethyldiphenylsilane