N-Benzothiazol-2-yl-2-(diphenyl-phosphinoyl)-acetamide

N-Benzothiazol-2-yl-2-(diphenyl-phosphinoyl)-acetamide