2-[2-(Diphenyl-phosphinoyl)-ethylamino]-ethanol

2-[2-(Diphenyl-phosphinoyl)-ethylamino]-ethanol