1-Dimethyl(isopropyl)silyloxynaphthalene

1-Dimethyl(isopropyl)silyloxynaphthalene