3-Methyl-1-tripropylsilyloxybutane

3-Methyl-1-tripropylsilyloxybutane