1-Dichloromethyldimethylsilyloxynonane

1-Dichloromethyldimethylsilyloxynonane