1-Dimethylisopropylsilyloxynonane

1-Dimethylisopropylsilyloxynonane