8-Trimethylsilyloxypentadecane

8-Trimethylsilyloxypentadecane