3-Nitro-5-(pyridin-2-ylsulfanyl)-phenylamine

3-Nitro-5-(pyridin-2-ylsulfanyl)-phenylamine