7,8-Dichloro-4b,10-ethenobenz(a)azulene

7,8-Dichloro-4b,10-ethenobenz(a)azulene