1-Methyl-4-phenylaminocytosine

1-Methyl-4-phenylaminocytosine