2-Methoxy-6-myristoyl naphthalene

2-Methoxy-6-myristoyl naphthalene