3-Methyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one

3-Methyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one