2-Phenyl-3,5-dimethyl-4-nitrosopyrrole

2-Phenyl-3,5-dimethyl-4-nitrosopyrrole