2,5-Dimethyl-4-phenyl-3-nitrosopyrrole

2,5-Dimethyl-4-phenyl-3-nitrosopyrrole