4(3H)-Pyrimidinone, 2,6-dimethyl-3-phenyl-

4(3H)-Pyrimidinone, 2,6-dimethyl-3-phenyl-