6-Methyl-2-oxo-1-phenyl-1H-pyridin-4-ol acetate

6-Methyl-2-oxo-1-phenyl-1H-pyridin-4-ol acetate