4-Isothiazolecarbonitrile, 5-methyl-3-phenyl-

4-Isothiazolecarbonitrile, 5-methyl-3-phenyl-