3-Diethylamino-2-(triphenylsilyloxyacetyl)-2-cyclobuten-1-one

3-Diethylamino-2-(triphenylsilyloxyacetyl)-2-cyclobuten-1-one