1-Diphenylmethylsilyloxymethyladamantane

1-Diphenylmethylsilyloxymethyladamantane