Ethyl N-(4-amino-6-methyl-2-pyrimidinyl)anthranilate

Ethyl N-(4-amino-6-methyl-2-pyrimidinyl)anthranilate