1-(4'-Fluoro-biphenyl-4-yl)-ethanone

1-(4'-Fluoro-biphenyl-4-yl)-ethanone