Naphthalene, 1-(1,1-dimethylethyl)-7-methoxy-

Naphthalene, 1-(1,1-dimethylethyl)-7-methoxy-