1-Diphenylethenylsilyloxydodec-9-yn

1-Diphenylethenylsilyloxydodec-9-yn