1-(2-chloro-4-nitrophenyl)-3,5-dimethylpiperazine

1-(2-chloro-4-nitrophenyl)-3,5-dimethylpiperazine