3-(2,4,5-Trichlorophenoxy)-1-propyne

3-(2,4,5-Trichlorophenoxy)-1-propyne