1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone

1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone