Silanol, (1,1-dimethylethyl)diphenyl-

Silanol, (1,1-dimethylethyl)diphenyl-