9-Chloromethyl-S-octahydrophenanthrne

9-Chloromethyl-S-octahydrophenanthrne