1-Diphenyl(methyl)silyloxycyclopentane

1-Diphenyl(methyl)silyloxycyclopentane