(4-bromo-2-ethylphenyl)hydrazine

(4-bromo-2-ethylphenyl)hydrazine