7-Isopropyl-4-morpholinomethyl-2-azulenamine

7-Isopropyl-4-morpholinomethyl-2-azulenamine