1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-

1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-