[bis(phenylsulfanyl)methyl]benzene

[bis(phenylsulfanyl)methyl]benzene