2,2,5-Trimethyl-1-phenylhexa-3,4-dien-1-one

2,2,5-Trimethyl-1-phenylhexa-3,4-dien-1-one