1-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone

1-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone