Imidazole, 1,2,4-triethyl-5-phenyl-

Imidazole, 1,2,4-triethyl-5-phenyl-