1-Methyl(diphenyl)silyloxyheptane

1-Methyl(diphenyl)silyloxyheptane