(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)(10H-phenothiazin-10-yl)methanone

(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)(10H-phenothiazin-10-yl)methanone