3-methoxy-6-[(E)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]benzene-1,2-diol

3-methoxy-6-[(E)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]benzene-1,2-diol