N-TFA-2-trifluoromethyltryptamine

N-TFA-2-trifluoromethyltryptamine