N-(4-bromo-2,6-dimethylphenyl)-4-(methylsulfanyl)benzenesulfonamide

N-(4-bromo-2,6-dimethylphenyl)-4-(methylsulfanyl)benzenesulfonamide