Benzenamine, 4-fluoro-N-(phenylmethylene)-

Benzenamine, 4-fluoro-N-(phenylmethylene)-