5-(4-Methoxy-3-nitro-benzylsulfanyl)-1-naphthalen-1-yl-1H-tetrazole

5-(4-Methoxy-3-nitro-benzylsulfanyl)-1-naphthalen-1-yl-1H-tetrazole