N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]naphthalene-1-carboxamide

N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]naphthalene-1-carboxamide